Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d.
įsakymu  Nr. V1 – 26
 
 
ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
 
 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla (toliau vadinama – Mokykla) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Mokyklos vidaus tvarką. Jų tikslas – daryti įtaką darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir mokyklos bendruomenės narių santykiai
2. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Mokyklos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.
3. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.
 
II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI
 
 1. DIREKTORIUS
 
4. Mokyklai vadovauja direktorius. Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos veiklą tiesiogiai.
5. Direktorius yra atsakingas Mokyklos tarybai ir tiesiogiai pavaldus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
6. Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus. Įsakymai įforminami direktoriaus blanke, o įsakymais patvirtinti teisės aktai – su tvirtinimo žyma.
7. Mokyklai šalies ir tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės ar užsienio šalių institucijose ir įstaigose atstovauja direktorius arba jo įgalioti kiti mokyklos darbuotojai.
 
2. MOKYKLOS STRUKTŪRA
 
8. Mokyklos organizacinę struktūrą (pridedamas priedas) ir pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina direktorius. Didžiausią mokyklai leistiną pareigybių skaičių nustato mokyklos steigėjas, mokytojų skaičių lemia klasių komplektų ir mokinių skaičius.
9. Mokyklos administraciją sudaro direktorius ir sekretorė.
10. Mokyklos savivaldą sudaro Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinės grupės, Darbo taryba ir direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių veiklą reglamentuoja Mokyklos nuostatai ar švietimo teisiniai dokumentai.
11. Mokyklos ugdymo koncentrams (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo) vadovauja direktorius. Jam pavaldūs yra šiuose koncentruose dirbantys mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai ir mokiniai.
12. Materialiniam aprūpinimui, ūkiniam sektoriui, raštinei, archyvui ir finansams vadovauja direktorius. Jam pavaldūs yra mokyklos bibliotekininkė, pagalbiniai darbininkai, sekretorė ir techniniai darbuotojai.
 
3. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
13. Mokytojų, pagalbinių darbininkų, sekretorė, techninių darbuotojų funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybės aprašymai ir instrukcijos, dalyko teminiai planai.
14. Mokyklos darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir už kokybišką savo darbo atlikimą.
15. Mokyklos direktorius rengia metinės veiklos plano projektus, strateginės veiklos plano projektą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti.
16. Mokyklos direktorius apie metinės veiklos programos vykdymą informaciją skelbia mokyklos veiklos apraše iki kiekvienų metų birželio 10 d.
17. Mokyklos direktorius veiklos metinę ataskaitą pateikia mokyklos susirinkime rugpjūčio mėn.
18. Mokyklos veiklos klausimai svarstomi direkciniuose pasitarimuose, kurie vyksta 1 kartą per mėnesį. Esant būtinybei, mokyklos direktorius gali šaukti ir neeilinius pasitarimus.
19. Direkciniuose pasitarimuose dalyvauja visi mokytojai, tačiau į juos gali būti kviečiami ir kiti mokyklos darbuotojai. Direkcinių pasitarimų dalyviai turi teisę klausti dėl jiems rūpimų dalykų/problemų.
20. Pasitarimams vadovauja mokyklos direktorius.
21. Direkciniuose pasitarimuose priimti sprendimai gali būti įforminami protokolais arba direktoriaus įsakymais. Protokolą pasirašo pasitarimą vedęs vadovas ir sekretorius. Administracijos pasitarimų protokolai saugomi specialiame segtuve.
22. Pasiūlymus dėl mokyklos veiklos žodžiu ar raštu direktoriui gali pateikti kiekvienas mokyklos bendruomenės narys.
 
4. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS
 
23. Mokyklos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) įsakymu paskirtas jį pavaduoti mokytojas, pasirašo įsakymus bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams.         
24. Įsakymus finansų klausimais pasirašo mokyklos direktorius. Ant finansinių dokumentų dedamas mokyklinis herbinis spaudas.       
25. Įsakymus, ataskaitas ir kitus dokumentus gali ruošti direktorius  ir direktoriaus įsakymui sudarytos darbo grupės, kurie apie dokumento rengimą pažymi raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka, tačiau dokumentą pasirašo direktorius. Ant įsakymų spaudas nededamas, nes jie rašomi ant mokyklos firminio lapo.
26. Pažymas apie mokinio mokymąsi mokykloje mokinio ar jo tėvų prašymu pasirašo sekretorė. Ant pažymų dedamas raštinės spaudas.
27. Mokinių mokymosi pasiekimų dokumentus pasirašo mokyklos direktorius arba, jam nesant, jo pareigas laikinai einantis mokytojas. Ant jų dedamas mokyklos herbinis spaudas.
                                  
III. VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS
 
28. Nurodymus ar sprendimus mokyklos direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma.
29. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą.
30. Atlikus užduotį, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi susipažinti su vykdymo rezultatais.
31. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu (drausminiu) nusižengimu, apie ką atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį vadovą.
32. Bet kuris vykdymui paruoštas raštas gali turėti ne daugiau kaip dvi rezoliucijas, kurių antroji gali papildyti ir sukonkretinti pirmąją. Šiuo atveju visa atsakomybė už dokumento vykdymą tenka antroje rezoliucijoje nurodytam atsakingam asmeniui.
 
IV. DOKUMENTŲ TVARKYMAS
 
33. Mokyklos dokumentus ir raštvedybą tvarko mokyklos raštinės darbuotojai pagal kiekvienais metais patvirtintą metinį dokumentų planą.
34. Mokyklos elektroninio pašto adresu gaunamus laiškus raštinės sekretorė atspausdina, užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui.
35. Mokyklos darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę Mokyklai adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti raštinės darbuotojams užregistruoti.
36. Mokyklos darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą, į šiuo paštu gautus laiškus ar kito pobūdžio pranešimus atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją negali vien asmeniškai priimti sprendimo dėl atsakymo į elektroniniu paštu gautą laišką, apie tai privalo informuoti direktorių.
37. Raštinės sekretorė gautus dokumentus tą pačią arba kitą darbo dieną pateikia Mokyklos direktoriui.
38. Mokyklos direktorius susipažinęs su dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją/us dokumente keliamo/ų  klausimo/ų sprendimo būdą/us, užduoties įvykdymo terminą ir grąžina dokumentus raštinės sekretorei.
39. Direktoriaus pasirašytus siunčiamus dokumentus raštinės sekretorė registruoja, užrašydama reikalingus indeksus, ir išsiunčia adresatams. Šių dokumentų antrus vizuotus egzempliorius ji sega į atitinkamą bylą sekretoriate.
  
  V. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR ARCHYVO TVARKYMAS
 
40. Dokumentai segami į bylas, kurias tvarko raštinės darbuotojos ir kiekvieną rudenį atitinkamai paruoštus dokumentus perduoda į archyvą.
41. Mokyklos archyvą tvarko sekretorė Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
42. Atrinkti naikinti dokumentai sukarpomi specialiu įrenginiu.
 
VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS
 
43. Visuomenės informavimu apie Mokyklos veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie mokyklos veiklą teikimą žiniasklaidai, mokyklos steigėjui, veiklos aprašo skelbimą internete.
44. Mokyklos bendruomenės nariai ir kiti asmenys priimami pagal direktoriaus patvirtintą priėmimo laiką, jų prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis direktoriaus ______________ įsakymu Nr. _______ patvirtinta „Bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarka“.
45. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima ir mokytojai, ar kiti administracijos nariai.
46. Mokyklos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą mokyklos darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.
 
VII.   SEMINARŲ IR KITŲ MOKYKLINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
 
47. Mokykla organizuoja popamokinius renginius mokiniams, seminarus, konferencijas ir kitus renginius. Už šių renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis ar svečius yra atsakingas renginį organizuojantis mokyklos darbuotojas, gavęs rašytinį direktoriaus leidimą. Šie renginiai nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais.
48. Mokinius į ekskursijas ir kitus ne mokykloje esančius renginius mokyklos darbuotojas organizuoja pagal mokykloje patvirtintą tvarką.
 
VIII.   DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS, PERKĖLIMAS Į KITAS
PAREIGAS, ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ, PAREIGŲ PAVADAVIMAS
 
49. Mokyklos darbuotojus priima į pareigas (darbą) arba atleidžia iš pareigų (darbo) Mokyklos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) jį pavaduojantis mokytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
50. Mokytojai, atitinkantys Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, ir kiti darbuotojai į pareigas priimami vadovaujantis Darbo kodeksu, kitais teisės aktais, sudarius su jais darbo sutartis raštu. Pretendentai į darbą gali būti atrenkami asmeninio pokalbio metu.
51. Asmuo, priimtas dirbti mokykloje, supažindinamas pasirašytinai su šiomis taisyklėmis, Mokyklos nuostatais, pareigybės aprašymu, priešgaisrinės saugos bei saugos darbe reikalavimais, mokyklos bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarka. Jam formuojama asmens byla ir išduodamas darbuotojo darbo pažymėjimas, jis aprūpinamas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis mokyklos nustatyta tvarka.
52. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Darbo kodeksu.
53. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su mokykla pasibaigia Darbo kodekso nustatytais pagrindais.
54. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo – priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo – priėmimo aktus tvirtina mokyklos direktorius. Darbuotojas grąžina darbuotojo darbo pažymėjimą.
 
IX. DARBO IR POILSIO LAIKAS
 
55. Etatiniams mokyklos darbuotojams darbo laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64 – 2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79- 3593). Pedagoginiams darbuotojams darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščiuose. Pamokos pradedamos ir baigiamos, kaip nurodyta tvarkaraštyje.
56. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais. Derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis, poilsio dienos gali būti perkeltos atskiru Vyriausybės nutarimu.
57. Mokykloje pamokos vyksta penkias dienas per savaitę. Šeštadieniais ir sekmadieniais – poilsio dienos. Poilsio dienos, sutampančios su Darbo kodekso 1662  str. 1d. nustatytomis švenčių dienomis, perkeliamos į artimiausią po jų einančią darbo dieną. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas etatiniams darbuotojams sutrumpinamas viena valanda.
58. Pedagoginiams darbuotojams darbo valanda yra 60 min. Iš kurių 45 min. yra tiesioginis darbas su mokiniais.
59. Darbuotojai turi laikytis mokykloje nustatyto darbo laiko režimo.
60. Mokyklos darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti direktoriaus sutikimą.
61. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.
62. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo grafikas.
63. Mokyklos darbuotojai ir mokiniai turi teisę darbo dienomis būti patalpose nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Esant būtinybei darbe užtrukti ilgesniam laikui arba patekti į darbo patalpas poilsio dienomis, darbuotojas ar mokinys parašo prašymą direktoriui ir jam sutikus, gauna atitinkamo pavyzdžio leidimą. Šis leidimas pateikiamas pastato budėtojui, kuris registruoja darbuotoją ar mokinį tam tikslui skirtame žurnale, pažymėdamas atėjimo ir išėjimo laiką.
 
X. DARBO UŽMOKESTIS
 
64. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio tvarką ir sąlygas reglamentuoja Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisniai aktai, kiti teisniai dokumentai.
65. Darbo užmokestį sudaro:
                1. tarnybinis atlyginimas;
                2. priedai;
                3. priemokos.
Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos.
66. Konkrečius mokykloje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato direktorius, suderinęs jas su steigėju.
67. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (10 d. ir 20 mėnesio dieną). Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.
 
XI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PAŠALPŲ SKYRIMAS
 
68. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus Mokyklos direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka.
69. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skatinami:
                     1. padėka;
                     2. vienkartine pinigine išmoka;
                     3. vardine dovana.
70. Už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės apdovanojimui gauti.
71. Darbuotojams skatinti skirtų vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.
72. Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą skatinami šiais atvejais:
                 1. Labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais ir už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais;
                     2. Darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;
                     3. Įstatymo nustatytų švenčių progomis;
                     4. Darbuotojų gyvenimo ir darbo metų mokykloje jubiliejinių sukakčių progomis;
                     5. Darbuotojams išeinant į pensiją.
Kiekvienu atveju, nurodytu 72 punkte, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatyto darbuotojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutiniuosius 12 mėnesių paskirta tarnybinė (drausminė) nuobauda.
73. Mokyklos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 MMA dydžio pašalpa teisės aktų nustatyta tvarka iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
 
XII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
 
74. Mokyklos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus traukiami drausminėn atsakomybėn.
75. Už Mokyklai padarytą materialinę žalą darbuotojai traukiami materialinėn atsakomybėn.
76. Už tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, gali būti skiriama viena iš šių drausminių nuobaudų:
                     1. Pastaba;
                     2. Papeikimas;
                     3. Griežtas papeikimas;
                     4. Atleidimas iš pareigų.               
77. Su įsakymu apie drausminės nuobaudos skyrimą darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, supažindinamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Ligos ir atostogų laikotarpiai į šį terminą neįskaitomi.
78. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo sąlygas nustato Darbo kodeksas.
 
XIII.  ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS
 
79. Mokyklos direktorius turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, kurį saugo direktoriaus kabinete esančiame seife. Jis dedamas ant finansinių dokumentų, išsilavinimo pažymėjimų, kitų svarbių dokumentų.
80. Mokyklos sekretorė turi antspaudą su užrašu „RAŠTINĖ“, kuris saugomas raštinėje esančiame seife. Jis dedamas ant pažymų ir siunčiamų dokumentų.
81. Mokykloje galimi ir kiti antspaudai: „Mokyklos biblioteka“, „Gaunami raštai“, „Tvirtinu“, už kurių naudojimą atsako juos turintys asmenys.
 
XIV. TELEFONŲ NAUDOJIMAS
 
82. Telefonai mokykloje gali būti naudojami tik darbo reikalams.
 
XV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
 
83. Siekiant, kad Mokykla turėtų gerą įvaizdį, joje turi būti užtikrinta darbo drausmė, atidus dėmesys bendruomenės nariams ir pavyzdinė elgesio kultūra.
84. Kiekvienoje darbo vietoje (klasėse, kabinetuose, pagalbinėse patalpose) turi būti švaru ir tvarkinga.
85. Darbe turi būti vengiama nereikalingų konfliktų ir palaikoma dalykinė atmosfera.
86. Mokyklos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų ir neleidžiama rūkyti.
87. Visi darbuotojai privalo laikytis saugos darbe reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami dirbti.
88. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

                                                                                        ___________________________________

 

­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums