Muzikos mokyklos nuostatai

PATVIRTINTA
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 27 d.
sprendimu Nr. T-606

 

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos (toliau tekste – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūra, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla, trumpasis pavadinimas – Eišiškių muzikos mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191417385.
3. Mokykla įsteigta 1966 m. spalio 1 d.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – Šalčininkų rajono savivaldybės mokykla.
6. Mokyklos savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė (adresas – Vilniaus g. 49, Šalčininkai).
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, adresas: Vilniaus g. 49, Šalčininkai (toliau – steigėjas).
8. Mokyklos buveinė – Jono Pauliaus II g. 28A, LT – 17175, Eišiškės.
9. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
11. Mokymo kalba – lietuvių, lenkų.
12. Mokymo forma – dieninė.
13. Mokykla išduoda pažymėjimus Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
14. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.
15. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šalčininkų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei nurodymais ir šiais Nuostatais.
 
II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
 
16. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
17. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
17.1. pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 17.2. kita veiklos rūšis – švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
18. Mokyklos tikslas – ugdyti kūrybingą, savarankišką, turinčią aiškias vertybines nuostatas asmenybę, lavinti vaiko meninius gebėjimus, plėtoti dvasines ir intelektines asmens galias, ugdyti atsakingą pilietį, gebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, siekiančiu tobulėti, mokantis visą gyvenimą.
19. Mokyklos uždaviniai:
19.1. teikti mokiniams profesionalius pradinės meninės veiklos įgūdžius, ieškoti mokymo būdų, metodų, padedančių kiekvienam vaikui pasiekti geriausių rezultatų pagal jo gebėjimus, poreikius, galimybes ir individualybę; 19.2. ugdyti muzikinės raiškos gebėjimus, užtikrinti muzikinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, išryškinant kūrybiškumą ir savarankiškumą, inspiruojant estetinių išgyvenimų patirtį; 19.3. skatinti mokinių dalyvavimą koncertinėje veikloje ir meistriškumo konkursuose, teikti jiems reikiamą pagalbą; 19.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką; 19.5. bendradarbiauti su šalies bei užsienio menininkais, mokytojais, švietimo ir kultūros įstaigomis, populiarinant ugdytinių muzikinės veiklos pasiekimus bei atskleidžiant įvairias tolesnės veiklos galimybes; 19.6. siekti, kad meninė saviraiška taptų mokinių dvasinio gyvenimo dalimi.
20. Mokyklos funkcijos. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla:
20.1. vykdo neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias meninio ugdymo programas: pradinio ir pagrindinio ugdymo programas; 20.2. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis neformaliojo švietimo programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, ugdytinių poreikius, interesus, gebėjimus bei jų amžių, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
20.3. sudaro sąlygas vaiko prigimtyje esantiems muzikiniams gebėjimams atsiskleisti ir reikštis, perimant ir plėtojant nacionalinę bei kitų šalių muzikinę kultūrą; 20.4. skatina muzikuoti ir ugdytis norinčius vaikus ir jaunimą, suteikdama profesionalaus muzikavimo pagrindus;
20.5. formuoja mokinių dorovės, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, gebėjimo mokytis visą gyvenimą pagrindus;
20.6. atlieka mokyklos įvertinimą;
20.7. plėtoja muzikinę švietėjišką ir meninę veiklą organizuojant renginius visuomenei, padėdama ugdytiniams įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą; 20.8. užtikrina geros kokybės švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
20.9. teikia informaciją bendruomenei ir viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;
20.10. vykdo ugdymo pasiekimų patikrinimą, keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus;
20.11. teikia metodinę paramą rajono ugdymo įstaigoms;
20.12. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją, dalintis gerąja patirtimi, rengti mokymus;
20.13. laikosi higienos normų, kuria aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
20.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
20.15. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
20.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
21. Mokykla, baigusiems pagrindinio meninio ugdymo programą, išduoda Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatytos formos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą, o baigus kitas ar jų dalį išduoda Mokyklos pažymą apie išklausytą kursą.
 
  III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS
 
22. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
22.3. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos arba Mokyklos nuostatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo sutartis ir kitas su Mokyklos veikla susijusias sutartis;
22.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
22.7. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose;
22.8. teikti paslaugas, vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais;
22.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;
22.10. reikalauti iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės už materialinės žalos padarymą.
23. Mokyklos pareigos:
23.1. užtikrinti Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;
23.2. sveiką, saugią aplinką;
23.3. geros kokybės švietimą;
23.4. ugdymo, švietimo programų vykdymą;
23.5. atvirumą vietos bendruomenei;
23.6. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.
24. Mokytojų, mokinių ir jų tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) ir kitų Mokyklos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Mokyklos darbo tvarkos taisyklės ir pareigybės aprašymai.  
 
IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
 
25. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
25.1. Strateginį veiklos planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba, Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, tvirtina Mokyklos direktorius;
25.2. Metinį veiklos planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir patvirtina Mokyklos direktorius;
25.3. Ugdymo planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir kuris yra suderintas su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, tvirtina Mokyklos direktorius;
26. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai.
27. Mokyklos direktoriaus funkcijos:
27.1. organizuoja Mokyklos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
27.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų bei Mokyklos nuostatų;
27.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsiskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 27.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
27.5. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
27.6. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
27.7. organizuoja mokinių priėmimą ir sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
27.8. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos vidaus tvarkos taisykles;
27.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
27.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
27.11. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
27.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
27.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
27.14. skirsto mokytojų pamokų krūvį;
27.15. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
27.16. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
27.17. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
27.18. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
27.19. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
27.20. bendradarbiauja su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
27.21. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
27.22. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai;
27.23. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
27.24. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;
27.25. vykdo nuolatinę ugdymo proceso priežiūrą;
27.26. direktorius gali turėti ir kitų jam įstaigos Nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų;
28. Mokyklos Metodinė taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, ugdymo ir veiklos organizavimo klausimais spręsti, dalyvaujanti mokytojų atestacijos, kvalifikacijos kėlimo bei vertinimo procese.
29. Mokyklos Metodinę tarybą sudaro Metodinės tarybos pirmininkas ir visų specialybių mokyklų mokytojai.
30. Mokyklos Metodinė taryba sudaroma ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.
31. Mokyklos metodinės tarybos funkcijos:
31.1. kartu su Mokyklos vadovu nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
31.2. skatina pedagoginius darbuotojus tobulinti savo dalykines kompetencijas;
31.3. nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
31.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
31.5. kartu su Mokyklos vadovu, nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
31.6. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
32. Metodinės tarybos posėdžiai šaukiami kartą į mėnesį.
 
V. MOKYKLOS SAVIVALDA
 
33. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų ir tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, Mokyklos direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
34. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus, į juos gali būti kviečiami Mokyklos vadovas, su Mokyklos bendruomenės veikla susijusių įstaigų, organizacijų atstovai, kurie nėra Mokyklos tarybos nariai.
35. Taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybos sudėtyje – 9 nariai (3 mokiniai, 3 mokytojai ir 3 tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai)). Tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
36. Tarybos nariai renkami 2 metų kadencijai. Rinkimų į Mokyklos tarybą procedūra:
36.1. tėvų, (įtėvių, globėjų, rūpintojų) atstovus renka tėvų susirinkimas:
36.2. mokytojų atstovus renka Mokytojų taryba:
36.3. mokinių atstovus renka mokinių susirinkimas.
37. Mokyklos tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka Mokyklos tarybos nariai, Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.
38. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 visų Tarybos narių, nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
39. Tarybos funkcijos:
39.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
39.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėms, Ugdymo planui, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
39.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
39.4. teikia siūlymus dėl vadovų atestacijos;
39.5. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
39.6. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
39.7. svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų ( įtėvių, globėjų, rūpintojų ) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
39.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
39.9. svarsto kitus Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
40. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
41. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
42. Mokinius į Mokyklos tarybą renka mokinių susirinkimas.
43. Mokinių susirinkimas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per mokslo metus. Jame gali dalyvauti visi Mokyklos mokiniai.
44. Mokinių susirinkimas:
44.1. renka mokinius į Mokyklos tarybą slaptu balsavimu, balsų dauguma; 44.2. svarsto siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo; 44.3. priima sprendimus dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo;
45. Tėvų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per mokslo metus. Jame gali dalyvauti visų mokyklos mokinių tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai).
46. Tėvų susirinkimas:
46.1. išrenka tėvus į Mokyklos tarybą slaptu balsavimu, balsų dauguma; 46.2. svarsto siūlymus ugdymo procesui tobulinti; 46.3. aptaria Mokyklos veiklą bei teikia siūlymus dėl jos tobulinimo.
47. Mokytojai į Mokyklos tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu, balsų dauguma.
48. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti.
49. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, koncertmeisteriai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
50. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus prasidedant ir baigiantis mokslo metams.
51. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
52. Mokytojų tarybos pirmininkas yra Mokyklos direktorius, o sekretorius renkamas iš Mokytojų tarybos narių vieneriems mokslo metams atviru balsavimu, balsų dauguma.
53. Mokytojų tarybos funkcijos:
53.1. aptaria pedagoginės veiklos formas ir metodus, ugdymo planus, programas, pasiekimų lygį, ugdymo rezultatus;
53.2. svarsto neformaliojo švietimo turinio ir formų atnaujinimą;
53.3. aptaria darbo grupių sudarymą;
53.4. svarsto įsivertinimo rezultatus;
53.5. teikia siūlymus Mokyklos tarybai dėl drausminių nuobaudų skyrimo ir mokinių šalinimo iš Mokyklos;
53.6. svarsto pedagoginės etikos klausimus;
53.7. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.
 
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
 
54. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Mokyklos direktorius ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 
  VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS
VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
 
57. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Šalčininkų rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
58. Mokyklos lėšos:
58.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas; 58.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 58.3. lėšos surinktos už teikiamų paslaugų programas; 58.4. pajamos gautos už patalpų nuomą; 58.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
59. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Mokykla yra paramos gavėja.
61. Mokykla yra asignavimų valdytojas.
62. Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo įstaigų apskaitos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
64. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius bei kiti Savivaldybės administracijos padaliniai teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.
 
  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
65. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
66. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.
67. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos ar Šalčininkų rajono savivaldybės institucijų iniciatyva.
68. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.69. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.     

 

 

 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums