Mokinių priėmimo tvarka

                                                                                                                                                                                    PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                    Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos
                                                                                                                                                                                    direktoriaus 2016 m. birželio 10 d.
                                                                                                                                                                                    įsakymu  Nr. V1-31
 
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ
TVARKOS APRAŠAS
 
 I. BENDROJI DALIS
 
            1. Mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykloje (toliau – Mokykla) pagal neformaliojo švietimo programą.
            2. Į Mokyklą priimami mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.
            3. Mokiniai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei Mokykloje yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl mokinių mokymosi išlaidų apmokėjimo.
            4. Už ugdymą Mokykloje imamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.
            5. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymu ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
            6. Grupių ar klasių komplektavimas pagal Švietimo ir sporto ministerijos normatyvinius dokumentus įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.
            7. Mokyklų tarifikuotų kontaktinių valandų limitą nustato Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.
 
 II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ
 
            8. Mokyklos mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:
            8.1.  6-7 metų vaikams – ankstyvojo muzikinio ugdymo. Ji gali būti vykdoma, jei Mokyklai pakanka lėšų pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms;
            8.2.  7-9 metų vaikams – pradinio muzikinio ugdymo 4 metų programa;
            8.3. pagrindinio muzikinio ugdymo 4 metų programa baigusiems pradinio ugdymo programą;
            8.4. išplėstinio muzikinio ugdymo 1 metų programa baigusiems pagrindinio ugdymo programą. Ji gali būti vykdoma, jei Mokyklai pakanka lėšų pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms.
            9. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus.

 
 III. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA
 
            10. Į mokyklą priimami vaikai ir mokiniai nuo 7 iki 9 metų.
            11. Mokiniai į Mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ar meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos komplektavimo galimybes.
            12. Prašymai ir dokumentai mokytis Mokykloje priimami nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d.
            13. Priėmimas į Mokyklą vykdomas:
            13.1. pagrindinis – birželio 1-10 dienomis;
            13.2. papildomas – rugsėjo 1-7 dienomis;
            13.3. mokiniai į Mokyklą gali būti priimami ištisus metus, jei grupės klasės nesukomplektuoti.
            14. Priimant į Mokyklą, prioritetai teikiami gabiems muzikai vaikams, siekiantiems lavinti gebėjimus.
           15. Mokinių priėmimą į Mokyklą vykdo Mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos sudėtis ir jos nuostatai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu. Nuostatuose nurodomas komisijos narių skaičius, posėdžių grafikas, komisijos narių atsakomybė, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka. Visi komisijos posėdžiai protokoluojami, dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos posėdžių grafikas, priėmimo tvarka skelbiami viešai (interneto svetainėje, mokyklos skelbimų lentoje).
           16. Pageidaujantiems mokytis mokiniams prieš muzikinių gebėjimų patikrinimą mokykla organizuoja konsultacijas.
           17. Itin gabus mokiniai direktoriaus įsakymu sudarytos priėmimo komisijos siūlymu gali būti priimami į aukštesnę klasę.
          18. Mokiniai į Mokyklą priimami pateikus prašymą ir sėkmingai išlaikius gebėjimų patikrinimus. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vaikas nuo 14 metų – turėdamas vieno tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
           19. Prašyme nurodoma:
           19.1. mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;
           19.2. programa, kurią nori lankyti mokinys;
           19.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas ,telefonas, darbovietė.
           20. Prie prašymo pridedama:
           20.1. mokinio sveikatos būklės pažymos kopija (privaloma atnaujinti kiekvienais mokslo metais prieš pradedant lankyti Mokyklą);
           20.2. pažyma apie mokymosi pasiekimus (jei mokinys mokėsi kitoje įstaigoje);
           20.3. mokinio asmens dokumento kopija;
           20.4. 3×4 dydžio nuotrauka.
           21. Visi prašymai dėl priėmimo į Mokyklą registruojami mokinių registracijos žurnale.
          22. Priimtų mokinių sąrašai turi būti paskelbti Mokyklos skelbimų lentoje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo Mokyklos direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo išleidimo dienos.
        23. Mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami Mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą, sutarties įsigaliojimo, galiojimo, keitimo ir nutraukimo sąlygos. Sutartis turi būti sudaroma iki pirmosios ugdymo (si)
dienos.
         24. Sutartys sudaromos 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo teikėjas.
           25. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.
         26. Sudarius mokymo sutartį, mokinio priėmimas į Mokyklą įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, nurodant programą, kurią mokinys lankys. Suformuojama mokinio asmens byla.
         27. Mokiniams išvykus iš Mokyklos, asmens bylos lieka Mokykloje. Gavus ugdymo įstaigos, kurioje ugdytinis toliau ugdomas, prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama pažyma apie mokymosi rezultatus.
          28. Priimtų į Mokyklą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nustatyto atlyginimo už ugdymą pagal pasirinktą programą dydžių, mokėjimo, jo mažinimo tvarka.
 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
            29.  Mokykla apie siūlomas programas ir priėmimo datas skelbia viešai: Mokyklos interneto svetainėje, Mokyklos skelbimų lentoje, vietinėje spaudoje.
            30. Už Aprašo vykdymo pažeidimus atsako Mokyklos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
            31. Aprašo vykdymo kontrolė pavedama Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

 

 

 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums