Mokestis už mokslą

                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                        Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                                                                        2015 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-155

 

ATLYGINIMO UŽ ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS, ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS IR ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO UŽ PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

           1. Atlyginimo už Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos, Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos ir Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos (toliau – Mokyklos) teikiamą neformalųjį švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo dydį už teikiamą neformalųjį švietimą, mokėjimo tvarką, terminus ir lengvatų taikymą.
           2. Atlyginimo dydį nustato Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

II. ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ ŠVIETIMĄ NUSTATYMAS. MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAS

           3. Nustatytas atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą – 15 EUR.
           4. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
           5. Nustatyto dydžio atlyginimas į Mokyklos specialiąją sąskaitą mokamas kas mėnesį iki 25 dienos.
           6. Jei atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nemokamas daugiau nei 1 mėnesį, mokyklos direktorius, informavęs mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti mokinį iš mokyklos sąrašų.
           7. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą nerenkamas mokinių vasaros atostogų metu: birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais.

III. ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

           8. Atlyginimo už teikiamą neformalųjį švietimą nemoka:
           8.1. neįgalieji mokiniai;
           8.2. našlaičiai;
           8.3. Šalčininkų vaikų globos namų auklėtiniai;
           8.4. vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose, pateikus Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją;
           8.5. tarptautinių bei respublikinių konkursų, festivalių, parodų laureatai (iki 3 mokslo metų mėnesių).
           9. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc.:
           9.1. jei Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklą, Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklą bei Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą lanko 3   ir daugiau vaikų iš vienos šeimos; 
           9.2. jei mokinys yra našlaitis ir auga nepilnoje šeimoje (nėra vieno iš tėvų);
           9.3. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą.
          10. Atleidimas nuo mokesčio, mokesčio mažinimas už teikiamą neformalųjį švietimą įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.
          11. Mokyklos tarybos sprendimu, mokiniai gali būti atleisti nuo mokesčio už mokslą, susiklosčius ypač sunkioms aplinkybėms jų šeimoje (pateikus Mokyklos direktoriui atitinkamus dokumentus).

IV. SURINKTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

          12. Surinktos tėvų lėšos už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą naudojamos:
          12.1. iki 50 procentų lėšų naudojama neformalaus švietimo įstaigų veiklai plėtoti ir mokymosi priemonėms įsigyti;
          12.2. 50 procentų lėšų skiriama komunalinėms paslaugoms (šildymo, šiukšlių išvežimo, šalto ir karšto vandens bei elektros energijos) išlaidoms   dengti;
          12.3. esant reikalui lėšos gali būti naudojamos padengti dalį darbo užmokesčio.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

          13. Nesumokėtas atlyginimas už neformalųjį švietimą išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.
          14. Už sprendimo vykdymą atsakinga Mokykla.
          15. Sprendimo vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

 

Kontaktai

Šalčininkų r. Eišiškių Muzikos Mokykla

Jono Pauliaus II g. 28A, Eišiškės, Šalčininkų r.


Telefonas: 8 380 56220

El.p.: eisiskiu.muzikos.mokykla@gmail.com


Įm. kodas: 191417385

Rašykite mums